HASSELTSESTRAAT 27A, 3740 BILZEN

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Info Theater Filet Puur

Gesloten Feitelijke vereniging
Graaf de Renessestraat 39
3740 Bilzen
theaterfiletpuur@outlook.com
Tel 0478 95 00 28

Info Betaalwijze

Betalingen lopen via eenmanszaak Jochem Jackers
Ribusstraat 9
3740 Bilzen
info@jochemjackers.be
Tel 0498756995
BTW: BE0598.977.869

 1. Begripsomschrijving
  1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
  ‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van Theater Filet Puur VZW;
  ‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend -een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot een musical-, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert of een show;
  ‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
  ‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;
  ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Theater Filet Puur en de klant tot koop en aflevering van tickets;
  ‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement;

 1. Toepasselijkheid
  2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Theater Filet Puur zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshop van Theater Filet Puur aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
  2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.
  2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
  2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Theater Filet Puur worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Theater Filet Puur ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  2.6 Alle aanbiedingen van Theater Filet Puur en haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
  2.7 Partners van Theater Filet Puur kunnen optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de koper en de Evenementhouder. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Theater Filet Puur of haar partners een of meerdere Tickets heeft gekocht.
  2.8 Theater Filet Puur is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.
  2.9 Theater Filet Puur is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Theater Filet Puur de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Theater Filet Puur dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/aanbiedingen
  3.1 Alle aanbiedingen van Theater Filet Puur zijn vrijblijvend en Theater Filet Puur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
  3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
  3.4 Theater Filet Puur kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  3.5 Theater Filet Puur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Theater Filet Puur, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.
  3.6 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Theater Filet Puur niet aansprakelijk.
  3.7 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Theater Filet Puur gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
  3.9 Het storneren van een door Theater Filet Puur bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.
  3.10 Indien Theater Filet Puur (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

 1. Gebruik van Theater Filet Puur Tickets
  4.1 Theater Filet Puur Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
  4.2 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4.3 Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van ticket nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

 1. Annulering en teruggave
  5.1 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Theater Filet Puur trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Theater Filet Puur haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
  5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Theater Filet Puur is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
  5.3 Theater Filet Puur is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Theater Filet Puur daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Theater Filet Puurzijn voldaan kunnen plaatsvinden via Theater Filet Puur.
  5.4 Theater Filet Puur zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Theater Filet Puur verleende diensten, zoals reserveringskosten. Theater Filet Puur aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

 1. Betalingen
  Theater Filet Puur accepteert betaling via Bancontact, KBC/CBC-betaalknop, Belfius Pay Button en overschrijving als. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

 1. Levering
  7.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Afnemer dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.
  7.2 De door Theater Filet Puur opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Theater Filet Puur verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 1. Reclames en aansprakelijkheid
  9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Theater Filet Puur daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Theater Filet Puur de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
  9.3 Theater Filet Puur is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
  9.4 Theater Filet Puur kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Theater Filet Puur (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Theater Filet Puur niet aansprakelijk.
10.2 De administratie van Theater Filet Puur geldt als volledig bewijs van het bestaan, deinhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Overmacht
  11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Theater Filet Puur in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Theater Filet Puur gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Theater Filet Puur kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
  12.1. De koper van een door Theater Filet Puur geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
  12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Theater Filet Puur geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Theater Filet Puur niet aansprakelijk zijn.
  12.3 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Theater Filet Puur zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
  12.4 Koper van een door Theater Filet Puur geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Theater Filet Puur rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

 1. Diversen
  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Theater Filet Puur in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Theater Filet Puur vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.